wersja jezykowa pl wersja jezykowa en wersja jezykowa de

Aktualnosci

Nowe prawo dot. transgranicznych postępowań upadłościowych.

sierpień 1, 2017

Od dnia 26 czerwca 2017r. obowiązuje treść przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20.05.2015 r.

Celem nowego Rozporządzenia jest rozszerzenie stosowania jednolitych uregulowań prawnych na postępowania, które służą naprawie przedsiębiorstw i na postępowania, które pozostawiają dłużnikowi pełen lub częściowy zarząd jego majątkiem i sprawami. W celu zapobieżenia wszczynaniu równoległych postępowań upadłościowych przez dłużników, na państwach członkowskich ciąży obecnie obowiązek ogłaszania w publicznie dostępnych rejestrach elektronicznych informacji o sprawach dotyczących transgranicznej upadłości. Rejestry te zostaną połączone za pośrednictwem portalu e-Sprawiedliwość co powinno nastąpić w połowie 2019r.

Rozporządzenie ma na celu m.in. zapobieżenie nielegalnemu lub nieuczciwemu wybieraniu sądu pod kątem korzystniejszej sytuacji prawnej (tzw. forum shopping). Przed wszczęciem postępowania upadłościowego właściwy sąd powinien z urzędu sprawdzić, czy główny

ośrodek podstawowej działalności dłużnika lub oddział dłużnika faktycznie znajduje się na obszarze jego jurysdykcji.

We wszystkich przypadkach, jeżeli okoliczności sprawy budzą wątpliwości co do jurysdykcji danego sądu, sąd ten powinien zażądać od dłużnika dodatkowych dowodów na poparcie jego twierdzeń, a jeżeli prawo mające zastosowanie do postępowania upadłościowego na to zezwala – powinien umożliwić wierzycielom dłużnika przedstawienie stanowiska w kwestii jurysdykcji. W przypadku gdy sąd otrzymujący wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego uzna, że główny ośrodek podstawowej działalności nie znajduje się na obszarze jego jurysdykcji, nie powinien wszczynać głównego postępowania upadłościowego. Tym samym ograniczeniu ulegną działania mające na celu zastosowanie prawa państwa, które może prowadzić do nieuzasadnionego pokrzywdzenia wierzycieli.

Jednocześnie bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Rozporządzenie pozwala na wszczęcie głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. Możliwe jest także wszczęcie równoległych względem głównego wtórnych postępowań upadłościowych, dla których właściwe są sądy państw członkowskich, w których dłużnik ma swój oddział.