wersja jezykowa pl wersja jezykowa en wersja jezykowa de

Aktualnosci

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

luty 12, 2018

 

Od stycznia tego roku JPK obowiązuje wszystkich, nawet mikro przedsiębiorców.

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax—SAF-T), to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych przedsiębiorcy poprzez bezpośredni export danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) ułatwiający jego przetwarzanie.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK?

Celem jest usprawnienie kontroli skarbowej, poprzez zobowiązanie podatników do przekazywania określonych informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, pozwalającej na skrócenie czasu niezbędnego do wykonania czynności sprawdzających, zmniejszenia ich uciążliwości oraz ograniczenia ich kosztów. Założeniem jest aby można było w sposób automatyczny, przy użyciu określonych algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane.

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur logicznych w postaci elektronicznej, obejmującej:

  • JPK_KR (księgi rachunkowe) – zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych, m.in. zestawienie obrotów i sald, dziennik – księgi głównej oraz zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
  • JPK_WB (wyciągi bankowe) – zawiera numer konta i saldo początkowe oraz końcowe, a także wyciąg z rachunku;
  • JPK_MAG (magazyn) – zawiera ruchy towarów i materiałów w magazynie;
  • VAT – JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży) – zawiera ewidencję sprzedaży oraz zakupu VAT;
  • JKP_FA (faktura VAT) – zawiera szczegółowe dane zawarte na wszystkich dokumentach sprzedaży spełniających wymogi uznania za fakturę;
  • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów „KPiR”) – dla przedsiębiorców prowadzących KPiR przy użyciu programów komputerowych;
  • JPK_EWP (ewidencja przychodów – ryczałt) – dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

JPK_VAT obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. przesyłanie pliku JPK_VAT jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również miko przedsiębiorców.  JPK_VAT za dany miesiąc należy przesłać do 25 dnia kolejnego miesiąca (wraz z deklaracją VAT), nawet jeżeli przedsiębiorca rozlicza VAT kwartalnie.

Kogo dotyczy obowiązek przekazywania JPK na żądanie?

Podmioty będą zobowiązane do przekazywania na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na stosownych nośnikach, w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016 r. – duzi przedsiębiorcy,
  • od 1 lipca 2018 r. – mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

Sankcje

W przepisach nie wskazano szczególnych sankcji za spóźnione lub nieprawidłowe przesłanie JPK. Zastosowanie znajdą tutaj dotychczasowe przepisy Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którą za nieprzekazanie JPK w terminie grozi grzywna podstawowa w wysokości 2 800 zł. Jeżeli nieprzekazanie raportu    lub zawarcie w nim nieprawidłowych informacji będzie uznane za czyn zabroniony zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, udaremnienie organom podatkowym przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną do 17 769 600 zł.

W sytuacji, gdy działanie przedsiębiorcy zostanie uznane za czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, podlega on grzywnie w kwocie      od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji.

 

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy naszym klientom również wsparcie w zakresie JPK, przesyłając w ich imieniu stosowne pliki do urzędów skarbowych.