Delegowanie pracowników

Kompleksowa obsługę w zakresie delegowania pracowników za granicę.

Delegowanie pracowników

Zespół specjalistów zapewnia kompleksową obsługę w zakresie delegowania pracowników za
granicę.
Delegowanie pracowników za granicę naszego kraju podlega specjalnym regulacjom prawnym i
wymaga dopełnienia wielu obowiązków w Polsce jak i w kraju do którego pracownicy są delegowani.
Tematyka delegowania jest dla wielu przedsiębiorców problematyczna nie tylko z powodu
wymaganej obszernej dokumentacji, ale również z powodu stale zmieniających się przepisów
regulujących te czynności. Nasi specjaliści wychodzą naprzeciw potrzebom naszych klientów i w tym
zakresie udzielają także konsultacji prawnych oraz podatkowych dla przedsiębiorców, którzy planują
wysyłanie pracowników za granicę lub aktualnie już ich delegują. Wskazują obowiązki, obszary ryzyka
lub konsultują nowe przepisy.
W celu ułatwienia sporządzenia dokumentacji oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z
delegowaniem pracowników przygotowaliśmy kompleksową usługę do której należy:
 Przygotowywanie pełnej dokumentacji dla osób świadczących usługi transgraniczne,
 Kontrolowanie okresów wyjazdów pracowników,
 Przygotowywanie rozliczeń na potrzeby ZUS,
 Udzielanie konsultacji prawnych, podatkowych dla przedsiębiorców którzy delegują
pracowników za granicę lub planują tego rodzaju usługi,
 Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Dział prawny dostarcza naszym klientom dedykowane do ich indywidualnych potrzeb rozwiązania
osadzone w konkretnym otoczeniu biznesowym.
Poczucie bezpieczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji jest nieocenioną wartością w świecie
stale zmieniających się przepisów prawnych, podatkowych i niestabilnej sytuacji geopolitycznej.
Doświadczenie zdobyte na przestrzeni wielu lat poparte najlepszą wiedzą sprawiają, że dzięki
doradztwu prawnemu przedsiębiorcy zdobywają narzędzia dzięki, którym łatwiej jest im się poruszać
w biznesie. We współpracy z pozostałymi specjalistami z zakresu księgowości, kadr biegłymi
rewidentami jesteśmy w stanie spojrzeć na przedsiębiorstwo kompleksowo.
Nasza kancelaria reprezentuje firmy i osoby fizyczne przed organami egzekucyjnymi i
administracyjnymi, przed sądami oraz innymi instytucjami. Warunki współpracy są zawsze ustalane
indywidualnie i dostosowane do potrzeb naszych klientów.
Praktyka Biura Prawno Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o.o. obejmuje obszary prawa:

 spółek handlowych,
 nieruchomości,
 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 podatkowego,
W zakresie naszych usług m.in. znajdują się:
 Bieżąca obsługa przedsiębiorstw
 Sprzedaż spółek
 Przekształcenia prawne i organizacyjne
 Umowy handlowe
 Regulaminy (pracy, wynagradzania, sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych)
 Windykacja należności i spory prawne
 Spory podatkowe i postępowania administracyjne
 Likwidacja, przekształcenia spółek

RODO / GIODO

W świetle stale zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w
szczególności w związku z nowym rozporządzeniem unijnym (RODO) pomagamy naszym klientom w
opracowaniu i wdrożeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez RODO, ustawę o ochronie
danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
We współpracy z doświadczonymi, w pełnieniu roli Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
informatykiem pomagamy we wdrożeniu efektywnych rozwiązań prowadzących do zabezpieczenia
danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
Naszym Klientom proponujemy szeroki wachlarz usług dotyczących ochrony danych osobowych,
oferując kompleksową obsługę w tym zakresie.
W szczególności wspieramy naszych klientów we wszystkich czynnościach związanych z wdrażaniem
RODO w przedsiębiorstwie oferując m.in.:
 szkolenia,
 audyty z zakresu ochrony danych osobowych
 sporządzanie/aktualizacja niezbędnej dokumentacji ochrony danych osobowych
 bieżące wsparcie we wszystkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
w ramach Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Na życzenie klientów doradzamy w kwestiach związanych z przekazywaniem danych osobowych za
granicę.

Pozyskiwanie środków z UE

DOFINANSOWANIE UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020
Oferujemy skuteczne przygotowanie dokumentacji o środki UE dostępne dla klientów Biura, ale i dla
podmiotów zewnętrznych, po przeprowadzeniu analizy potrzeb i potencjału firmy oraz  określeniu
dostępności środków/konkursów wg harmonogramów naborów.
Alternatywnie na bazie otrzymanych danych możemy zaproponować rozwiązanie problemów
związanych    z finansowaniem, windykacją, obsługą prawną w życiu codziennym, ekoinwestycjami,
wymianą samochodów czy zdrowiem i wypoczynkiem przez opiekę Business Consierga
współpracującego z internetową Galerią dla przedsiębiorców Infinitum Network.

BEZZWROTNE DOTACJE UNIJNE :
Od 25% do 85% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na:
inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyłącznie o charakterze
innowacyjnym i spełniające kryteria tzw. inwestycji początkowej, wydatki na badania i rozwój – prace
badawcze przemysłowe i /lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do wytworzenia i
wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług -pokrywa się tu głównie koszty zakupu lub
zlecania badań jednostką naukowo-badawczym albo wydatki na powstanie i wyposażenie Działów
/Laboratorium badawczych w firmie, gdzie można dotować wynagrodzenia własnych
pracowników naukowych oczywiście zatrudnionych w takich działach B+R internacjonalizację
przedsiębiorstw poprzez udział w targach zagranicznych promujących polskie marki, których efektem
będzie wzrost eksportu wymagające bezwzględnego ujęcia w wydatkach projektu nakładów na tzw.
Uniwersalne projektowanie umożliwiające dostępność wszystkich produktów, usług, infrastruktury
do potrzeb wszystkich osób w tym niepełnosprawnych w jak najszerszym znaczeniu , a także
uwzględniających tzw. zrównoważony wpływ na środowisko naturalne.

DOTACJE NA SZKOLENIA DOFINANSOWANE z UE
Pomagamy uzyskać dofinansowanie na potrzeby edukacyjno-rozwojowe twoje firmy. Co do zasady
został wprowadzony tzw . system popytowy w pozyskiwaniu dofinansowania na szkolenia i
doradztwo . Oznacza to że firma szkoleniowo-doradcza musi spełnić rygorystyczne normy aby zostać
zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych.

ZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE UE
Charakterystyczną i odróżniającą od poprzednich perspektyw unijnych z lat 2004-2006 i 2007-2013
cechą jest przeznaczenie większości środków finansowych na wsparcie podniesienia
konkurencyjności firm sektora MSP w formie instrumentów zwrotnych, tj:
Pożyczek unijnych, w tym innowacyjnych (np. w PARP)
Gwarancji bankowych, tym gwarancji de minimis do kredytów inwestycyjnych i obrotowych
Poręczeń kredytowych – dla komercyjnych produktów bankowych. Dofinansowań do
oprocentowania kredytów i pożyczek oraz leasingów dla instytucji finansowych, aby mogły
zaoferować przyjaźniejsze produkty finansowe

Wejścia kapitałowe w formule de minimis do spółek , potencjalnych beneficjentów z sektora start-up,
czy firm fazie wzrostu.

Ważne dla Beneficjentów programów dotacyjnych 2007-2013.
Beneficjenci dotacji UE, którzy podpisali umowy między 2014 a 2016 rokiem muszą bacznie
analizować czy nie będą mieli kłopotów ze zwrotem dotacji jeżeli:
a) zmienił im się status prawny firmy,
b) zmienili się właściciele/udziałowcy;
c) zaprzestano produkcji towarów, produktów, usług, które były rezultatem projektu dotacyjnego,
d) sprzedano przed upływem okresu trwałości majątek zakupiony z pomocą dotacji UE;
e) zaprzestano działalności gospodarczej (zawieszenie, upadłość, likwidacja)

Przygotowujemy dokumentacje pod kontrolę w okresie trwałości jak i po okresie trwałości-
poprzez:
-przeprowadzenie audytu zgodności prowadzonej dokumentacji dotacyjnej przez klientów którzy
otrzymali dotacje UE w perspektywie 2007-2013, w tym:
-konsultujemy dopuszczalność zmian w okresie trwałości, a w przypadku ich nieuchronności,
-wspieramy w minimalizacji skutków zwrotu dotacji z powodu nie dotrzymania warunków umowy
dotacji w zakresie tzw. utrzymania okresu trwałości
-archiwizację dokumentacji w celu ograniczenia zwrotu dotacji po okresie trwałości (zazwyczaj okres
archiwizacji kończy się między 2020 a 2025 rokiem, zatem żadna umowa o dotację na projekt unijny
nie jest jeszcze zakończona, co oznacza prawną możliwość kontroli całości dokumentacji, a w
przypadku jej braku- żądania zwrotu dotacji w całości.
– asystę podczas kontroli zewnętrznych instytucji unijnych: krajowych i zagranicznych po okresie
trwałości

Szkolenia

Oferta zostanie przestawiona wkrótce.

Księgowość

Oferta usług księgowych Biura Prawno –Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o. o. z Poznania
skierowana jest zarówno do polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców.
Wspieramy przedsiębiorstwa początkujące, ale również i te które działają na rynku od wielu lat. Nasi
specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z wielu branż dlatego też
powierzenie naszemu zespołowi spraw księgowych nie tylko podniesie efektywność procesów
zachodzących w firmach, ale również dzięki dopasowanym rozwiązaniom do indywidualnych potrzeb
każdego z klientów pozwolą na swobodę działania kadry zarządzającej. Tylko jasno określone zasady
współpracy pomagają w uniknięciu wielu błędów.
Przedsiębiorcy oprócz standardowych usług księgowych otrzymują również pomoc w zakresie
rachunkowości zarządczej oraz organizacji procesów związanych z księgowością. Procesy
przygotowywania optymalizacji podatkowych wspierany jest przez prawników, biegłych rewidentów
oraz osoby z działu kadr i płac, którzy należą do naszego zespołu.
Udzielamy wsparcia również w zakresie integracji systemów finansowo – księgowych z systemami
naszego biura, które realnie wpływa na oszczędność czasu.
OFERUJEMY USŁUGI KSIĘGOWE W ZAKRESIE:
Bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnego z UoR,
Weryfikacji wycinkowej lub kompleksowej ksiąg handlowych przez biegłego rewidenta,
Sporządzania sprawozdań finansowych – podlegają kontroli biegłego rewidenta,
Bieżącego doradztwa księgowego,
Przygotowania raportów finansowych dla Zarządu,
Bieżącego monitoringu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
Przygotowywania biznesplanów i analiz ekonomiczno – finansowych,

Wskazywania i przygotowywania możliwych form optymalizacji podatkowych,
Opracowywania budżetu,
Przygotowywania rozliczeń i deklaracji podatkowych, GUS, NBP, Intrastat,
Dodatkowo:
Udzielania pomocy podczas zakładania działalności,
Wsparcia administracyjnego w zakresie wprowadzania przelewów, wystawiania faktur,
Pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej
Przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie
usprawniających zarządzanie.

Kadry oraz płace

Doświadczenie oraz bogata wiedza naszego zespołu kadrowo – płacowego pozwalają na
usprawnienie działań w tym zakresie oraz na odciążenie przedsiębiorców od skomplikowanych
rozliczeń płacowych. Przekazanie spraw kadrowo – płacowych naszym specjalistom sprawia, że
przedsiębiorcy nie muszą utrzymywać kosztownych i wyspecjalizowanych działów w zakresie kadr i
płac.
Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą,
sporządza zestawy dokumentów do ZUS oraz zgodnie z zasadami poufności i obowiązującymi
przepisami nalicza wynagrodzenia.
Doradza również w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Specjaliści z działu kadrowo
– płacowego biorą również aktywny udział w kontrolach z PIP, ZUS i innych jednocześnie nie
angażują naszych klientów w czasochłonne kontrole.
USŁUGI KADROWE:
Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i
rozwiązywaniem stosunku pracy.
Kontrolowanie terminów umów o pracę.
Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
Prowadzenie spraw związanych z urlopami w tym m.in ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie
ewidencji urlopów wypoczynkowych,
Monitorowanie kończących się terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
Wprowadzanie/ aktualizacja danych na potrzeby ZUS,
Rejestracja na potrzeby ZUS pracowników / pracodawców,
Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości (m.in. PFRON)
Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Dostarczanie urzędnikom niezbędnej
dokumentacji oraz wypełnianie spraw pokontrolnych.

USŁUGI PŁACOWE:
Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Naliczenia wysokości składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych,
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
Sporządzanie informacji do ZUS (ZUS IWA)
Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R, 8AR)
Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz wypełnianie spraw pokontrolnych
Dodatkowo:
Sporządzanie raportów dla Zarządu
Realizowanie przelewów bankowych – przekazywanie wynagrodzeń na konta bankowe pracowników,

Usługi audytorskie, badanie sprawozdań finansowych

Audytorzy, biegli rewidenci to osoby kompleksowo patrzące na działalność danego przedsiębiorstwa.
Na stale zmieniających się rynkach i w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach swoim
doświadczeniem pomagają przedsiębiorcom na odpowiedzialne zarządzanie biznesem. Profesjonalny
i rzetelny audyt pomaga na realizowanie strategii rozwoju firm, a wieloletnie doświadczenie
audytorów jest nieocenionym wsparciem dla biznesu.
Biegły rewident to osoba, która wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie takim jak planowanie,
wdrażanie czy też sprawdzanie efektów wdrożonych zmian.
Niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstw pomagamy naszym klientom w przeprowadzeniu analiz
oraz ekspertyz. Nasz zespół zajmuje się:
 Badaniem sprawozdań finansowych ( jednostkowych i skonsolidowanych)
 Kontrolą we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej
 Okresowym przeglądem sprawozdań finansowych
 Weryfikacją wycinkową lub kompleksową ksiąg rachunkowych
 Sporządzaniem sprawozdań finansowych
 Przygotowywaniem analiz i ekspertyz
 Optymalizacją w zakresie podatków
 Badaniem planów podziału, połączenia, przekształcenia spółek
 Przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych
 Sporządzaniem biznesplanów
 Udzielaniem konsultacji
 Przygotowywaniem planów kont
 Przygotowaniem lub aktualizacją polityki rachunkowości
 Przygotowywanie konsultacji w zakresie standardów MSSF/inne