wersja jezykowa pl wersja jezykowa en wersja jezykowa de

Aktualnosci

Dane osobowe. Zmiany.

październik 2, 2017

Ministerstwo Cyfryzacji podjęło się opracowania treści przepisów, które umożliwią praktyczną realizację postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na terytorium Polski.

Postanowienia projektu ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” zakładają m.in. dostosowanie treści przepisów ustawy Kodeks Pracy do wymogów ww. Rozporządzenia Ogólnego.

W treści art. 5 projektu ustawy wskazano dane, których żądać może Pracodawca od kandydatów na Pracowników.

Wśród danych, których można żądać od kandydatów pojawiły się:

adres poczty elektronicznej albo numer telefonu.

Usunięto wymóg podawania adresu zamieszkania ograniczając zapis art. 22(1) par. 1 pkt. 4 Kodeksu Pracy do adresu do korespondencji.

W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy katalog danych osobowych, których można żądać od kandydatów na Pracowników nie będzie już zawierał się w katalogu danych, do których żądania uprawniony jest Pracodawca od osoby przez niego zatrudnionej.

Jednocześnie projektodawca wskazuje na możliwość uzyskania przez Pracodawcę adresu e-mail, numeru telefonu i adresu do korespondencji Pracownika po uzyskaniu zgody osoby, od której dane te mają być uzyskane.

W treści projektu uregulowano kwestię możliwości żądania podania przez Pracownika oraz kandydata na Pracownika danych biometrycznych uzależniając możliwość ich uzyskania od udzielenia zgody przez wskazane osoby. Definicja danych biometrycznych została podana w treści art. 4 pkt 14 RODO jako dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Uzyskanie tych danych uzależnione jest również od ich powiązania ze stosunkiem pracy. Jednocześnie projektodawca zastrzega brak możliwości niekorzystnego traktowania kandydata na Pracownika ani Pracownika w razie odmowy udostępnienia tych danych Pracodawcy. W projekcie ustawy uregulowana także kwestię monitoringu w miejscu pracy